+48 506 581 748

E-mail: gregor.p@poczta.fm

Auto Gaz Serwis

Knurów, ul. Szpitalna 21a

+48 506 581 748

E-mail: gregor.p@poczta.fm

Godziny otwarcia

Pon - Pt: 8:00 - 16:00
Sobota - Nieczynne

Auto gaz knurów

Profesjonalne Instalacje Gazowe
Mechanika Samochodowa

 

Montaż Haków Holowniczych

Tel: 506 581 748

 
AUTO GAZ O NAS
KONTAKT
Nazwa firmy: AUTO-GAZ-SERWIS
GRZEGORZ PISZCZEK
44-194 Knurów, ul. Szpitalna 21a
 
Telefon:+48/ 506-581-748
E-mail: gregor.p@poczta.fm
Auto Gaz Serwis jest firmą posiadającą certyfikaty, zapewnia instalację gazową spełniającą wszystkie normy bezpieczeństwa.
 
DANE TECHNICZNE PALIWA GAZOWEGO
LPG jest to skrót, którego rozwinięcie brzmi Liquified Petroleum Gas – czyli angielski skrót gazu płynnego.
Gaz płynny – węglowodorowy, to skroplone i pozostające pod ciśnieniem własnych par, mieszaniny węglowodorów, których podstawowymi składnikami są propan, butan
oraz w niewielkich ilościach metan, etan, propylen, izobutan i pentan.
Gaz płynny otrzymywany jest przez stabilizację surowej gazoliny, ropy naftowej, przeróbkę gazów rafineryjnych pochodzących z procesów reformowania benzyny, krakingu, pirolizy
i innych procesów.
Uzyskiwany jest też z naturalnych złóż gazu i ropy naftowej w momencie ich wydobycia.
W zależności od zawartości podstawowych węglowodorów i przeznaczenia rozróżnia się trzy rodzaje gazu płynnego:
– butan techniczny (mieszanina A)
– propan-butan techniczny (mieszanina B)
– propan techniczny (mieszanina C).
Najważniejszym parametrem gazu płynnego jest ciśnienie par gazu, które w zamkniętym pojemniku (butla, zbiornik) jest zależne tylko od temperatury. Ciśnienie to jest stałe dla czystego składnika gazu dla danej temperatury aż do całkowitego odparowania fazy. Praktycznie
w mieszaninie propan-butan z uwagi na to, że temperatura wrzenia propanu jest dużo niższa niż butanu, w początkowym okresie propan w większym stopniu odparowuje, a więc w miarę zużycia gazu się zmienia (maleje).
Właściwości fizyko-chemiczne gazu płynnego posiadają duży współczynnik rozszerzalności. Wzrost temperatury o 6°C powoduje zwiększenie objętości o około 1% jest to szczególnie niebezpieczne, jeżeli naczynie (butla, zbiornik) na gaz zostanie przepełnione.
 
DANE POŻAROWE PALIWA GAZOWEGO
Zarówno propan, jak i butan są gazami tworzącymi mieszaniny wybuchowe w dolnym przedziale wybuchowości oraz w dość wąskim zakresie. Z uwagi na szybkie odparowywanie skroplonego gazu w zamkniętych pomieszczeniach szybko osiągają dolną granicę przedziału wybuchowości.
Dodatkowo należy pamiętać, że są to gazy dużo cięższe od powietrza i będą gromadziły się
w dolnych partiach pomieszczeń oraz wszelkiego rodzaju zagłębieniach (studzienki kanalizacyjne, kanały kablowe, odstojniki itp.). Dla butanu współczynnik K osiąga wartość 2,05, co oznacza, że gaz ten jest ponad dwukrotnie cięższy od powietrza.
Charakterystyczną i przy tym bardzo niebezpieczną cechą propanu-butanu jest stosunkowo mała prędkość jego spalania się w strumieniu gazu. Oznacza to, że przy zbyt dużej prędkości wypływu może nastąpić oderwanie się płomienia i wyciek gazu do atmosfery, co spowoduje utworzenie sfery zagrożonej wybuchem.
Do zainicjowania wybuchu mieszaniny propanu-butanu z powietrzem potrzebna jest stosunkowo niewielka energia. Wystarczająca jest w tym przypadku na przykład energia powstała w czasie zaiskrzenia instalacji elektrycznej w samochodzie.
 
ELEMENTY SKŁADOWE I BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ
 
instalacja-gazowa
budowa-instalacji-gazowej
 
ZBIORNIKI NA PALIWO GAZOWE
Zbiorniki na gaz ciekły do instalacji samochodowych produkowane są w dwóch klasach:
klasa A – zbiorniki skonstruowane do użytkowania z zaworem bezpieczeństwa,
klasa B – zbiorniki skonstruowane do użytkowania bez zaworu bezpieczeństwa; przy czym zbiorniki tej klasy mogą być wyposażane w zawory bezpieczeństwa.
Zbiorniki klasy A i B różnią się pomiędzy sobą wytrzymałością mechaniczną.
W klasie A zbiorniki wykonywane są z cieńszej blachy. W ich przypadku nie zakłada się bowiem możliwości rozerwania płaszcza na skutek wzrostu ciśnienia, przy założeniu, że zawór bezpieczeństwa będzie działał prawidłowo.
W zbiornikach klasy B ścianki są grubsze i tym samym zapewniają większa wytrzymałość mechaniczną. W ich przypadku prowadzone są w fazie produkcji badania niszczące, sprawdzające wytrzymałość na rozerwanie wybranych zbiorników z każdej wyprodukowanej partii.
Zbiorniki służące do montowania w samochodowych instalacjach gazowych wykonywane są
z wysoko jakościowej stali, w kształcie cylindrycznym i toroidalnym. Zbiorniki cylindryczne
w przypadku samochodów osobowych instalowane są w bagażniku za tylnym siedzeniem,
w drugim przypadku montowane są w miejscu koła zapasowego, przez co przestrzeń bagażnika nie ulega zmniejszeniu.
 
 
ZACHOWANIE SIĘ ZBIORNIKÓW W WARUNKACH EKSTREMALNYCH
Pod pojęciem: warunki ekstremalne rozumie się takie parametry otoczenia oraz parametry samego gazu, które stwarzają określone niebezpieczeństwo, np. zagrożenie wybuchu.
Do sytuacji, które wywołują stany zagrożenia, należą: stan przepełnienia zbiornika –
czyli wypełnienie zbiornika ciekłym gazem w ilości przekraczającej normy określone
przez producenta (dla zbiorników określony jest na poziomie maksimum 80% dla fazy ciekłej oraz minimum 20% dla fazy gazowej); stan przegrzania zbiornika – czyli umieszczenie zbiornika w temperaturach przekraczających określone przez producenta systemu; zgniecenia – czyli stan zmniejszenia objętości zbiornika bez zmniejszenia objętości magazynowanego gazu.
 
budowa-instalacji-gazowej AG
temp. 15°C – faza płynna – 80% objętości zbiornika – max ciśnienie 6,5 bara
budowa-instalacji-gazowej AG
temp. 38°C faza płynna 86-84% objętości zbiornika max ciśnienie 12 barów
budowa-instalacji-gazowej AG
temp. 50°C faza płynna 91-86% objętości max ciśnienie 16,8 bara
budowa-instalacji-gazowej AG
Zatankowanie każdego zbiornika gazem do 80% jego objętości przy temp. 15°C daje gwarancje bezpieczeństwa nawet dla wzrostu temp do 50°C.
Co może się stać, gdy zawór ograniczający napełnienie zadziała dopiero przy 90% ?
budowa-instalacji-gazowej AG
temp. 15°C faza płynna – 90% objętości zbiornika max ciśnienie 6,5 bara
 
temp. 50°C faza płynna 100% sytuacja niebezpieczna
Stopień napełnienia zbiornika jest ściśle określony przepisami i dla zbiorników na ciekły gaz
w instalacjach samochodowych został ustalony na poziomie 80% pojemności zbiornika dla fazy ciekłej. Poduszka gazowa zajmuje więc minimum 20% i jej zadaniem jest kompensowanie zmian temperatury, w czasie których jak już wiemy następuje w zbiorniku zmiana ciśnienia,
a tym samym i proporcji procentowego udziału poszczególnych faz.
Przy prawidłowym napełnieniu poduszka nie powinna zaniknąć nawet w temperaturach otoczenia w granicach 60°C
 
ZGNIECENIE ZBIORNIKA
W samochodach osobowych zbiornik zwykle umiejscowiony jest w tylnej części pojazdu,
w bagażniku, tuż za siedzeniem. Jest to optymalnie dobrane miejsce pod względem jego bezpieczeństwa jak i możliwości wykorzystania wolnej przestrzeni. Kształt zbiornika oraz grubość jego ścianek czyni zbiornik stosunkowo odpornym na odkształcenia spowodowane uderzeniem innego samochodu.
Czołowe zderzenie dwóch pojazdów praktycznie nie jest w stanie uszkodzić zbiornika umiejscowionego z tyłu w bagażniku. Prawdopodobieństwo takiego uszkodzenia należy rozpatrywać tylko w przypadku uderzenia z tyłu lub z boku w tylną część pojazdu.
Konstrukcja zbiornika (walec z owalnymi dennicami lub kształt toroidalny) oraz grubość ścianek i rodzaj materiału stosowanego na zbiorniki (blacha stalowa około 4 mm grubości) powoduje,
że zniekształcenie mechaniczne możliwe jest tylko przy bezpośrednim, silnym uderzeniu ostrej, twardej krawędzi w płaszcz zbiornika, przy jednoczesnym braku możliwości jego przemieszczenia.
Jeśli dojdzie do zgniecenia zbiornika połączonego z wyciekiem gazu będziemy mieć
do czynienia ze strefą zagrożoną wybuchem, albo już z intensywnie rozwiniętym pożarem.
ZAGROŻENIA OD SAMOCHODOWYCH INSTALACJI GAZOWYCH
Prawidłowo wykonana instalacja w czasie eksploatacji nie stwarza większych zagrożeń
niż benzyna. Jednak występują pewne obostrzenia, które np. zakazują garażowania pojazdów wyposażonych w instalację gazową w podziemnych garażach i parkingach. Jest to związane
ze znaczną gęstością tych gazów względem powietrza (butan – 2,05; propan – 1,56)
co w przypadku nieszczelności instalacji powodowałoby gromadzenie się par w najniższych partiach pomieszczeń i stwarzałoby zagrożenie wybuchu.
Również zbiorniki zdają się być bezpieczne, gdyż obliczone są na wytrzymanie ciśnień rzędu 100 atm (ciśnienie rozrywające zbiornik klasy B) oraz w czasie zderzeń powinny wyjść
bez szwanku przy przeciążeniu dochodzącym do 20g (g – wartość przyciągania ziemskiego),
co odpowiada katastrofalnemu zderzeniu czołowemu.
Rzeczywistość odbiega jednak od założeń teoretycznych. Jak wskazują sondaże i obserwacje prowadzone przez Urząd Dozoru Technicznego wiele pojazdów wyposażonych jest w instalację gazową nie posiadającą homologacji (najczęściej są to urządzenia wschodnie)
lub też są to instalacje montowane przez nieuprawnionych instalatorów. Ta sytuacja stwarza
dla służb ratowniczych szczególne zagrożenie, gdyż w czasie pożaru takiego samochodu
nie możemy oczekiwać określonego zachowania się instalacji i jej elementów (np.: zbiornika)
w warunkach ekstremalnych. Dla przykładu można tu wspomnieć o usytuowaniu zbiornika
na propan-butan. W jego przypadku bardzo ważne jest aby był on zamontowany w ściśle określonej przez producenta pozycji. Każde odstępstwo od tego wymogu powoduje zmianę stopnia napełnienia zbiornika. Może się wówczas zdarzyć, że w trakcie tankowania zostanie przekroczona granica 80-cio procentowego napełnienia (dla fazy ciekłej), co jest już bardzo niebezpieczne nawet w trakcie normalnej eksploatacji w warunkach otoczenia.
WNIOSKI
Jak wyjaśniono w poprzednich rozdziałach zagrożenie wybuchu zbiornika jest znikome
w przypadku prawidłowej eksploatacji systemu.
Wykonujmy montaż instalacji gazowej tylko przez autoryzowany zakład.
Nie dokonujmy własnych przeróbek, które mogą okazać się bardzo niebezpieczne w warunkach ekstremalnych.
Ta strona używa plików cookie oraz innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.
Polityka Prywatności
Dowiedz się więcej
AKCEPTUJĘ